Discover More best replica watch site 2021.check this link right here now repliki zegarkw.check out here replica watches.costly and then again, the copies are of less expense. https://www.precisiontimewatches.com/.With Free Shipping Worldwide perfect rolex.click to investigate breitling replica.learn the facts here now showtagheuer.com.Quality franck muller replica.Top https://www.petswatches.com/.this content fake breitling.

FAQ | Disponent.cz

FAQ

Mezinárodní soubor výkladových pravidel Incoterms

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži ( ICC ) od roku 1936. Do dnešní doby byly INCOTERMS publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 a 2010. Vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je v kupních smlouvách vždy nutno uvádět znění: ¨Zvolené pravidlo Incoterms včetně ujednaného místa následované verzí Incoterms¨ ( viz níže ), aby nedocházelo k zbytečným sporům v jejich výkladě.

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení smlouvy.

Incoterms® 2010 vstoupily v platnost dne 1. Ledna 2011.

 

Obsahují celkem 11 doložek, které se člení do dvou skupin:

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP                    

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF                                                                    

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy

EX WORDS: EXW ( uveďte jméno místa dodání ) Incoterms® 2010 = Ze závodu „Ze závodu“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě ( např. závod, továrna, skladiště apod. ). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení.

FREE CARRIER: FCA ( uveďte místo dodání ) Incoterms® 2010 = Vyplaceně dopravci „Vyplaceně dopravci“ znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje co nejpřesněji specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní formality v dovozu.

CARRIAGE PAID TO: CPT ( uveďte místo určení ) Incoterms® 2010 = Přeprava placena do „Přeprava placena do“ znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě ( pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami ) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO: CIP ( uveďte jmenované místo určení ) Incoterms® 2010 = Přeprava a pojištění placeny do „Přeprava a pojištění placeny do“ znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě ( pokud je takovéto místo dohodnuto mezi stranami ) a prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění krycí riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CIP požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

DELIVERED AT TERMINAL: DAT ( uveďte překladiště v přístavu nebo v místě určení ) Incoterms® 2010 = S dodáním do překladiště „S dodáním do překladiště“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení „překladiště“ zahrnuje jakékoliv místo kryté nebo nekryté jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo místě určení. DAT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu.

DELIVERED AT PLACE: DAP ( uveďte místo určení ) Incoterms® 2010 = S dodáním v místě určení „S dodáním v místě určení“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.

DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.

DELIVERY DUTY PAID: DDP ( uveďte místo určení ) Incoterms® 2010 = S dodáním clo placeno „s dodáním clo placeno“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP představuje maximální povinnosti pro prodávajícího.

 

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu

FREE ALONGSIDE SHIP: FAS ( uveďte ujednaný přístav nalodění ) Incoterms® 2010 = Vyplaceně k boku lodi „vyplaceně k boku lodi“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi ( tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem ) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv dovozní a celní formality.

FREE ON BOARD: FOB ( uveďte přístav nalodění ) Incoterms® 2010 = Náklady a přepravné „Náklady a přepravné“ znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod rizika za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné k dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Pravidlo CFR požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží po dovozu nebo platit jakékoliv dovozní clo nebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.

COST INSURANCE AND FREIGHT: CIF ( uveďte sjednaný přístav určení ) Incoterms® 2010 = Náklady , pojištění a přepravné „Náklady, pojištění a přepravné“ znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi nebo obstará zboží takto dodané. Riziko za ztráty anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavovat zboží pro dovoz nebo hradit dovozní clo a náklady spojené s celním odbavením v dovozu.


Postup při reklamaci

V případě škodní události ( poškození či zničení zboží, opožděném dodání ) prosíme o dodržení následujícího postupu:

 • Pořídit fotodokumentaci zboží na vozidle včetně jeho SPZ, aby bylo zřejmé, že dané zboží dorazilo na předmětném vozidle ( v případě poškození či zničení zboží ).
 • Zapsat záznam do listu CMR ( v případě mezinárodní přepravy ), či do dodacích listů ( v případě vnitrostátní přepravy ).
 • Odesílatel či příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.
 • Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení, věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
 • Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
 • Opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě se rozumí překročení dodací lhůty, kterou je možné očekávat od pečlivého dopravce.

 

 • Kontaktovat pracovníka naší firmy s informací o reklamaci přepravy.

 

 • Sepsání reklamačního zápisu s vyčíslením výše škody. Reklamace musí být provedena písemnou formou buď na adresu Truck Cargo, s.r.o. nebo e-mailem na reklamace@truckcargo.cz, a to ihned po zjištění poškození zásilky. V případě zjevně neznatelných poškození do 7 dní od ukončení přepravy.

 

 • Odpovědnost Truck Cargo, s.r.o. za škodu na zásilce se řídí ustanoveními §§ 622 a 623 zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.

 

 • Škoda představuje:

 

 • V případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má odesílatel nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovena odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud odesílatel s prodejem souhlasí.
 • V případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky ( uvedenou bez zisku vlastníka zásilky ) v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
 • V případě opožděného dodání, které nastane tehdy, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce.

 

 • Truck Cargo, s.r.o. odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Truck Cargo, s.r.o. neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

 

 • Truck Cargo, s.r.o. se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:

 

 • Škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně osobami, za které Truck Cargo, s.r.o. nenese odpovědnost.
 • Vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku
 • Vadným nebo nedostatečným obalem, na který Truck Cargo, s.r.o. upozornil odesílatele při převzetí zásilky k přepravě. Pokud Truck Cargo, s.r.o. neupozornil na vadnost nebo nedostatečnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá.
 • V době, kdy zásilka nebyla v jeho moci.
 • Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do listu CMR ( v případě mezinárodní přepravy ), příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Truck Cargo, s.r.o.

 

 • Truck Cargo, s.r.o. se sprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.

 

 • Truck Cargo, s.r.o. se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal ( přebalil, opracoval, atd. ) s poškozeným zbožím bez toho, aby poškozené zboží prohlédl likvidátor pojišťovny.

ÚMLUVA CMR O PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ
V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). President republiky Úmluvu ratifikoval s výhradou k jejímu článku 47.Listina Československé socialistické republiky o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 4. září 1974. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 43 dnem 2. července 1961 a pro Československou socialistickou republiku dnem 3. prosince 1974. Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

 • Úmluva vznikla na úrovni Spojených národů v roce 1956, tedy více než před padesáti roky, její koncepce a dokonce i její formulace jednotlivých ustanovení v podstatě nedoznala změn.
 • Úmluvu ratifikovali postupně prakticky všechny evropské země a také Maroko, Turecko, Írán, Jordánsko, Sýrie, bývalé asijské státy SSSR a Mongolsko.
 • První evropské státy přijali tento protokol již od roku 1980. Česká republika k němu přistoupila poměrně pozdě (až roku 2006), ale již před tím byly náhrady škody vypořádávány podle SDR, protože bylo a je velmi obtížné určit hodnotu zlatého franku, která se již nikde neuvádí.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Protokolem k Úmluvě CMR z 5.7.1978 vstoupily na místo 25 franků (zlatý frank o váze 10/31 gramu a ryzosti 0,900) za kilogram tzv. zúčtovací jednotky, a to 8,33 zúčtovacích jednotek-zvláštních práv čerpání (SDR = Speciál Drawing Right) dle Mezinárodního měnového fondu.

Dále byly předmětným Protokolem k článku 23 Úmluvy CMR přidány odstavce 7, 8 a 9, vztahující se právě k použití zvláštních práv čerpání.

První evropské státy přijali tento protokol již od roku 1980. Česká republika k němu přistoupila poměrně pozdě (až roku 2006), ale již před tím byly náhrady škody vypořádávány podle SDR, protože bylo a je velmi obtížné určit hodnotu zlatého franku, která se již nikde neuvádí.

 

ROZSAH PLATNOSTI

Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

Pro účely této Úmluvy se rozumějí pod pojmem "vozidla" motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949.

Tato Úmluva platí i tehdy, jsou-li přepravy, na které se vztahuje, prováděny přímo státy nebo státními institucemi anebo státními organizacemi.

Úmluva se nevztahuje: 
a) na přepravy prováděné v rámci mezinárodních poštovních úmluv.
b) na přepravy mrtvol.
c) na přepravy stěhovaných svršků.

Smluvní strany se zavazují, že nebudou mezi sebou uzavírat zvláštní dvoustranné nebo vícestranné dohody, které by obsahovaly odchylky od této Úmluvy, s výjimkou dohod, jimiž se vylučuje platnost této Úmluvy pro jejich pohraniční styk nebo jimiž se připouští u přepravních výkonů omezených pouze na jejich území použití náložného listu.

 • Smlouva o přepravě (Zasílatelská smlouva/Zasílatel v postavení dopravce).
 • Přeprava silničním vozidlem (vozidlo na motorový pohon, nevztahuje se na vozidlo přepravované „po vlastní ose“).
 • Přeprava za úplatu (ne vnitropodniková přeprava, ne např. humanitární přeprava jako dar apod.).
 • Místo převzetí a místo dodání ve 2 různých státech (ne např. přeprava v rámci jednoho státu přes území jiného státu).
 • Alespoň jeden stát je signatářem Úmluvy CMR (všechny státy Evropy, Turecko, Sýrie, Jordánsko, Írán, Mongolsko, Maroko a všechny bývalé státy SSSR (i asijské)).
 • Odstavec 2: Vozidla (motorová vozidla definovaná u nás Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. A Vyhláškou č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o tech.podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Odstavec 3: Úmluva platí i na přepravy prováděné státními institucemi a organizacemi.
 •  Odstavec 4: Poštovní přepravy (přepravy dle českého zákona o poštovních službách ze dne 18.1.2000 č.29/2000 Sb.
 • Přepravy mrtvol (Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol z roku 1938 vyhlášené pod č. 44/1938 Sb.
 • Stěhované svršky (osobní věci, nábytek, zařízení bytů, kanceláří apod. ke stěhování).
 • Odstavec 5: Žádné dohody mezi signatáři (státy) omezující Úmluvu CMR mimo malý pohraniční styk a vnitrostátní přepravy.

Soubor pro Adobe Reader - Úmluva CMR ke stažení


Zkratky používané v silníční dopravě

FTL

Full Truck Load – náklad zabírající celou ložnou plochu vozidla.

LTL

Less Than truck Load – náklad zabírající částečnou ložnou plochu vozidla.

Just In Time

Přeprava na čas, často je takto označována expresní přeprava.

Frigo

Přeprava hluboce mraženého zboží.

ADR

Ujednání k dopravě nebezpečného zboží.

UN kód

Je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

CMR úmluva

Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě ( viz ODKAZ ÚMLUVY.

CMR

Nákladní list – přepravní doklad v rámci úmluvy CMR.

INCOTERMS 2000

Mezinárodní pravidla pro výklad doložek.

JSD

Jednotný správní doklad.

Karnet TIR

Mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR ( Úmluva TIR )

Karnet ATA

Je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti  zemích světa.

TCP

Tranzitní celní prohlášení.


ZKRATKY POUŽÍVANÉ V NÁMOŘNÍ PŘEPRAVĚ

Akreditiv – L / C ( Letter of Credit )

Akreditiv, někdy zkráceně jen L / C: peněžní ústav příjemce garantuje platbu prodávajícímu. Za předpokladu, že prodávající splní své povinnosti sjednané v kupní smlouvě.

AWB ( Air – Waybill, letecký nákladní list )

Letecký nákladní list je písemný doklad o uzavření dohody v letecké nákladní dopravě. Slouží m.j. také jako podklad pro proclení, vyúčtování dopravného atd… Každý letecký nákladní list obsahuje instrukce pro další dodání zboží.

BAF, B.A.F. ( Bunker Adjustment Factor )

Přirážka k námořnému zohledňující výkyvy cen pohonných hmot.

B / L ( Bill of Lading, též Konosament )

B / L neboli konosament je důležitý přepravní dokument v námořní dopravě, vykazující transport z místa odeslání do místa určení. Potvrzuje převzetí zboží k dopravě, za stanovených podmínek. Vydání zboží oprávněnému v přístavu určení proběhne pouze po předložení originálu B / L. V určitých případech lze vystavit také Express B / L, kdy se příjemce prokáže pouze faxovou kopií tohoto dokumentu. Konosament má charakter cenného papíru.

Break Bulk, BB

Zboží volně ložené v nákladním prostoru ( nákladní lodi ). Protiklad k paletizované či celokontejnerové zásilce.

Cargo

Cargo znamená zboží. Vše co se dá dopravovat kamionem po silnici, po železnici, letecky, po moři…

Charter

Chartrem nazýváme pronajatý prostor na nákladní lodi, či pronajaté dopravní letadlo.

CAF, C.A.F. ( Currency Adjustment Factor )

Přirážka k námořnému zohledňující výkyvy kursů měn.

C.F.S. ( Container Freight Station )

Sklad či terminál pro nakládku / vykládku sběrných kontejnerů.

CMR ( neboli convention relative au Contrat de transport international de Marchandises par Route )

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží.

C.O.D. ( Cash On Delivery )

Platba dobírkou.

Zkratky používané v námořní přepravě 

Container 20‘ ( Davcetistopý kontejner )

Průměrné vnější rozměry v metrech: délka = 6,058; šířka = 2,438; výška = 2,591. Průměrné vnitřní rozměry: d = 5,930; š = 2,330; v = 2,380. Objem 33cbm, nosnost až 29 tun. Pozor, rozměry a nosnosti se mohou mírně lišit.

Container 40‘ ( Čtyřicetistopý kontejner )

Vnější rozměry v metrech: délka = 12,192; šířka = 2,438; výška 2,591. Vnější rozměry: d = 12,070; š = 2,330; v = 2,380 Objem = 67cbm, pozor – viz poznámka výše.

Consignee

Consignee je osoba, která má podle námořního nákladního listu ( B / L – viz výše ) obdržet zboží příjemce.

Consolidated Seafright, AirFreight

Námořní / letecká sběrná zásilka.

C.Y. ( Container Yard )

Na toto místo jsou dodány naložené kontejnery k lodění či k další následné dopravě.

C / S ( Congestion Surcharge )

Přirážka za čekání v přístavu.

C.S.C. ( Container Service Charge )

Podobně jako THC ( viz níže ) výlohy za překlad kontejnerů z lodi na nábřeží ( a opačně ) v evropských přístavech.

DAKOSY ( zkratka za DAten – KOmmunikations – SYstem )

V Hamburgu používaný systém pro komunikaci mezi spedicí, rejdařem, překladištními podniky, atd…

Detention

Poplatek za pronájem kontejneru, pokud tento nevrátíte včas ( po vykládce ) rejdaři na sjednané depo.

Demurrage

Poplatek demurrage platíte, pokud překročíte rejdařem stanovenou lhůtu pro odebrání importního kontejneru z přístavu. Tento poplatek progresivně narůstá s přibývajícím počtem dnů, po které není kontejner vyzvednut. Oba poplatky, detention i demurrage mohou účtovat rejdaři až se 12-ti měsíčním zpožděním, což někdy způsobuje potíže mezi příkazcem a speditérem.

DGR ( Dangerous Goods Regulations ), u nás používanější ADR

Ujednání k dopravě nebezpečného zboží.

E.T.A. ( Estimated Time of Arrival )

Očekávaný čas připlutí lodi.

E.T.D. ( Estimated Time of Departure )

Očekávaný čas odplutí lodi.

FCL ( Full Container Load )

Celokontejnerová zásilka ( 20‘, 40‘, flat rack, či jiný typ kontejneru )

FCL / FCL

Kontejnerový servis z domu do domu.

FCL / LCL

Zboží v kontejneru, více jednotlivých zásilek od jednoho odesílatele pro více příjemců.

FCR ( Forwarding Agents Certificate of Receipt, spediční potvrzení )

Speditér na vyžádání potvrzuje příkazci potvrzení, že převzal zásilku k neodvolatelnému dodání určenému příjemci.

FEU ( Fourty feet Equivalent Unit )

Méně používané vyjádření jednotky o velikosti 40‘ stopého kontejneru.

FIO ( Free In and Out )

Nakládka této námořní zásilky na loď jde k tíži objednatele a vykládka zboží v místě určení jde k tíži příjemce.

HAWB ( House Air – Waybill )

U sběrných leteckých zásilek vystavuje speditér HAWB ke každé jednotlivé zásilce.

IMO ( International Maritime Organization )

Mezinárodní organizace v námořní dopravě pro zvýšení bezpečnosti a zamezování znečisťování světových moří.

Incoterms

Účelem Incotermsu je sjednotit výklad dodacích podmínek v zahraničním obchodě.

Konosament ( B / L = námořní nákladní list )

Viz výše, B / L.

L / C

Letter of Credit, akreditiv, viz výše.

LCL ( Less than Container Load )

Kusové či sběrné zásilky přepravované v jednom ( sběrném ) kontejneru.

LCL / LCL

Dílčí ( sběrné ) zásilky, které jsou v stanici odesílací zabaleny do jednoho kontejneru a v přístavu určení opět vyloženy a rozděleny pro jednotlivé příjemce.

LCL / FCL

Kontejnerová zásilka od více odesílatelů určena jedinému příjemci.

Liner Terms

Liner Terms jsou podmínky, na jejichž základě linioví rejdaři přepravují zboží ( uvedeny na rubu konosamentu ).

MAWB ( Master Air – Waybill )

Je to Air – Waybill vystavovaný pro sběrné zásilky čili „sběrný letecký nákladní list“ od speditéra ke speditérovi ( např. pro konsolidaci ).

Multimodal Transport čili Kombinovaná doprava

Při tomto způsobu dopravy zboží jsou použity minimálně dva druhy dopravy, například kamion a železnice.

Notify

Přesná adresa ( a telefonní, faxové spojení ) dodatečně uváděná na námořním nákladním listě. Značí osobu, která má být vyrozuměna o příchodu zásilky.

NVOCC ( Non – Vessel Operating Common Carrier )

Speditér, který vystupuje jakožto konsolidátor, přičemž nevlastní žádný lodní prostor.

P.O.L. ( Port Of Loading )

Přístav odesílací.

P.O.D. ( Port Of Discharge )

Přístav určení.

RORO ( RoRo, čili Roll On, Roll Off )

Systém umožňující nakládku ( a vykládku ) zboží na palubu lodi přes rampy pomocí pojízdných prostředků.

TEU ( zkratka za Twenty foot Equivalent Unit )

Jednotka odpovídající velikosti 20‘ stopého kontejneru.

THC, T.H.C. ( Terminal Handling Charge )

Výlohy za překlad kontejneru v přístavu. Obvykle účtováno shodně pro 20‘ nebo 40‘ kontejner.

Transhipment ( překlad )

Není-li přístav určení najížděn rejdařem přímo, uskuteční se transhipment ve sjednaném přístavu a zboží pokračuje dále na jiném plavidle.

T / T ( Transit Time )

Předpokládaná doba dopravy ( přístav – přístav ).

UN Number

4-místné číslo popisující složku nebezpečného zboží, tak jak ji definovala organizace United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods.

W / M ( Weight of Measurement ) často také německé M / G čili Mass Gewicht

Český ekvivalent či zkratka není. Námořné u zásilky bude účtované za objem nebo váhu. Vždy ale podle toho, která hodnota je větší ( tuny / m3 ). Pozor na přepočet míra / váha u letecké dopravy, kde je pro měřící zásilky ustanoveném přepočet 1 cbm = 167 kg. Jednoduše zjistíte váhu, za kterou bude letecký dopravce účtovat takto: Délka x šířka x výška zásilky v centimetrech děleno koeficientem 6000.


Mezinárodní doprava

Dopravce není povinen být pojištěn, je však dle Úmluvy CMR odpovědný za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky a za poškození zásilky, které vzniklo od okamžiku převzetí zásilky k přepravě do okamžiku jejího vydání. Z tohoto důvodu je 99 % dopravců pojištěno do výše odpovědnosti dle úmluvy CMR. Dopravce je odpovědný i za překročení dodací lhůty.

Limity náhrady zboží v mezinárodní přepravě a spedici

 

 1. Poškození zásilky, celková nebo částečná ztráta zásilky – dopravce je odpovědný maximálně do výše stanovené vzorcem dle Úmluvy CMR:

Vzorec:

8,33 x hmotnost zásilky v kg x kurz MMF.

Kde:

8,33 je koeficient dle Úmluvy CMR.

Hmotností je myšlena hrubá hmotnost zásilky.

MMF je kurz mezinárodního měnového fondu viz kurzovní lístek ČNB.

Příklad: došlo ke ztrátě zásilky v hodnotě 3,5 mil. Kč o hmotnosti 10t

Výpočet: 8,33 x 10000 x 26,045 (kurz ČNB dne 27.7.2017) = 2 169 549

Závěr: zboží je dle Úmluvy CMR pojištěno na 2,17 mil. Kč, je vhodné ho připojistit nad rámec.

 

 1. Překročení dodací lhůty

Nárok na náhradu za překročení dodací lhůty v mezinárodní přepravě lze uplatnit pouze v případě, byla-li dopravci zaslána písemná výhrada ve lhůtě 21 dní od doby, kdy byla zásilka vydána příjemci. V tomto případě je maximálním limitem náhrady škody výše přepravného.

 

Vnitrostátní doprava

Dopravce není povinen být pojištěn, je však odpovědný do celkové výše hodnoty zásilky.


Rozmístění palet na vozidlo se řídí podle velikosti přepravovaného zboží a rozměry vozu. Jelikož existuje mnoho druhů palet, přepravných klecí boxů atd.., je nejlepší spojit se přímo s našim pracovníkem, který vám poradí vhodné vozidlo pro váš náklad. Zde naleznete základní počty palet, které se vejdou do daného vozidla, pro standartní rozměr europalet 120x80 cm.

Přeprava do 5ti tun

Vozidlo

Objem

Počet europalet

Nosnost

Dodávka

17 cbm

6 europalet

1,2 t

Plachtová dodávka

19 cbm

8 europalet

1,3 t

LKW "7,5t"

40 cbm

16 europalet

3,4 t

Sólo "12t"

40 cbm

16 europalet

6,5 t

 

Přeprava od nosnosti 5ti tun

Vozidlo

Objem

Počet europalet

Nosnost

Standartní návěs

90 cbm

34 europalet

24 t

Mega trailer

100 cbm

34 europalet

24 t

Jumbo souprava

120 cbm

38 europalet

10 t

Jumbo souprava

120 cbm

38 europalet

16 t

Jumbo souprava

120 cbm

38 europalet

24 t

 


Maximálně povolené rozměry vozidel a tedy nákladů stanovuje vyhláška MD č. 341 / 2002 Sb. Na základě této vyhlášky lze přepravovat náklady na vozidle u níže uvedených maximálních rozměrech. Všechny náklady, které jsou nad rámec těchto rozměrů, spadají do kategorie nadrozměrná přeprava, která vyžaduje zvláštní povolení k realizaci.

Maximální rozměry:

Největší povolená šířka: 2,55 m.

Největší povolená výška: 4,00 m, u kategorie N3, O4 ( vozidla pro přepravu vozidel ): 4,20 m.

Největší povolená délka:

 • Souprava tahače s návěsem: 16,50 m.
 • Souprava motorového vozidla s jedním přívěsem: 18,75 m.
 • Souprava motorového vozidla s jedním přívěsem kat. O4: 20,75 m.
 • Souprava samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje: 20,00 m.
 • Souprava se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22,00 m.
 • Nejvyšší povolená hmotnost silničních vozidel ( jízdních souprav ): 48,00 t.

Ale ani větší náklady pro nás nejsou problém. Kontaktujte nás na email a najdeme řešení.


Truck Cargo s.r.o. je zkušeným přepravcem nebezpečného zboží. Přeprava nebezpečného zboží musí být prováděna v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny všechny podmínky přepravy. Jedná se zejména o balení a označování dopravovaného zboží, dále o konstrukci, výbavu a provoz vozidel, které zboží převáží, samozřejmostí a nutnou podmínkou je proškolení řidičů.

Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako hořlavost, žíravost, výbušnost a další může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd:

 • Třída 1 - Výbušné látky a předměty
 • Třída 2.1 - Plyny
 • Třída 2.2 - Plyny nezápalné a nejedovaté
 • Třída 2.3 - Plyny jedovaté
 • Třída 3 - Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 - samozápalné látky
 • Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyv.hoř. plyny
 • Třída 5.1 - Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 - Organické peroxidy
 • Třída 6.1 - Toxické látky
 • Třída 6.2 - Infekční látky
 • Třída 7 - Radioaktivní látky
 • Třída 8 - Žíravé látky
 • Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

Truck Cargo, s.r.o. nepřepravuje ve svém dopravním systému zboží třídy 1.; 6.; 7., ostatní nebezpečné zboží, s omezeními u různých produktů a za určitých podmínek.

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je třeba, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím.

Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady.

V případě dotazů či nejistoty se obraťte na svého ADR specialistu nebo na zákaznický servis Truck Cargo, s.r.o..


Cenu silniční dopravy a přepravy ovlivňuje několik faktorů. Obecně však platí, že největší vliv na cenu přepravy má:

 • Velikost ( objem ) a hmotnost nákladu.
 • Termín dodání – standartní nebo expresní.

 

Dále cenu přepravy ovlivňuje zejména:

 • Typ balení – uloženo / neuloženo na paletách.
 • Typ nakládky – Standartní, z boku, jeřábem apod.
 • Termín resp. včasnost objednání.
 • Atraktivita destinace – dle preferencí resp. orientace dopravce na konkrétní destinace ( západní Evropa, východní Evropa, Skandinávie, Pobaltí, apod. ).
 • Sezónnost – začátek roku, prázdniny, státní svátky, Vánoce apod.

Záleží na velikosti zásilky, obecně však platí:

 • 1 Den: Belgie, Česko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko.
 • 2 Dny: Velká Británie, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko.
 • 3 Dny: Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Rusko, Řecko, Ukrajina.

Časy objednání jsou pouze orientační, Přesnou dobu objednání Vám sdělí náš pracovník.


Pro zpracování kvalitní nabídky potřebujeme znát zejména:

 • Rozměry, druh, balení a hmotnost zboží.
 • Místo a termín nakládky a vykládky.
 • Hodnotu zboží.
 • Požadavek celního odbavení zboží.

Čím více podrobností budeme mít, tím lepší a odpovídající nabídku vám můžeme zpracovat. Pro zpracování cenové nabídky vyplnťe formulář po přihlášení - nebo nás kontaktujte na e-mail info@truckcargo.cz.


Pokud při přepravě došlo k poškození, částečné nebo úplné ztrátě zásilky a tedy ke vzniku škody, je nutné neprodleně o této události dopravce informovat a podniknout níže uvedené kroky:

 • Písemně informovat zástupce ( dispečera ) dopravce.
 • Na vykládce učinit fotodokumentaci ( nejlépe na voze vč. SPZ ).
 • Zajistit zápis o škodní události ( volnou formou ) podepsaný řidičem.
 • Učinit výhradu – zápis do listu CMR ( v případě mezinárodní přepravy ).
 • Poškozené zboží dále nezpracovávat, neopravovat, neprodávat apod., bude posouzeno likvidátorem odpovědnostní pojišťovny dopravce.

Veškerý postup při reklamaci je uveden v sekci reklamace.

Každý solidní dopravce je pro takovýto případ pojištěn a ihned po obdržení reklamace, zápisu a fotodokumentace, nahlašuje pojistnou událost své odpovědnostní pojišťovně a snaží se vzniklou situaci řešit rychle a ke spokojenosti zákazníka.

 

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - UŽITÍ WWW STRÁNEK

 

I.Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Truck Cargo, s.r.o., se sídlem Staré Město,  Zerzavice č.p. 2146, PSČ 686 01, IČ: 064 13 277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, sp.zn. C 101955 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webovém serveru Disponent.cz (dále jen „Služby“).

1.2 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Poskytovatele.

1.3 Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Úplné znění obchodních podmínek najdete zde.